Meet the

Core Organisers

Dhanik Koul

Akshaya Sridharan

Rakesh Kadam

Yogesh Singh

Kushagra Athale

Satyam Raikar

Dhanik Koul

Operations Head

Akshaya Sridharan

Marketing Lead

Rakesh Kadam

DevSecOps Lead

Kushagra Athale

Technical Design Lead

Yogesh Singh

Blockchain Lead

Satyam Raikar

Blockchain Developer

Vaishnavi Shedole

UI/UX Designer